Organisatie

Organisatie:

De Raad van Kerken Steenwijk e.o. is opgericht in 1968 en wordt geleid door een college, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken/ geloofsgemeen- schappen. Elke deelnemende kerk/geloofsgemeenschap wijst uit haar leden twee personen aan om haar in deze Raad te vertegenwoordigen, met dien verstande, dat één van hen niet voorganger, predikant, pastoor e.d. moet zijn, maar wel representatief geacht moet worden voor de gedachten/opvattingen van de door hem/haar vertegenwoordigde kerk c.q. geloofsgemeenschap

 

Missie:

Samen vormen ze deze gemeenschap, omdat zij geloven te behoren bij de ene Heer, Jezus Christus en betrokken zijn bij Zijn heilshandelen in de wereld, in overeenstemming met het getuigenis van Fillippenzen 2 : 5 – 11, dat reeds een aantal jaren de basis vormt van het interkerkelijk contact:

Filippenzen 2:5 -11

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Zij weten zich geroepen tot het verrichten van al die activiteiten, die uitdrukking geven aan dit geloof. De Raad van Kerken verklaart zich bereid tot samenwerking met andere kerken die nog geen lid zijn.

Bestuursleden

Voorzitter:

Pastoor TH. L.M.M. van der Sman, Eiland 24, 8061 HT Hasselt
telefoon: 06 51 07 53 32, email: tllmvandersman@kpnmail.nl

Vice-voorzitter

H. Klinefelter, Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold.
telefoon:  0521 – 588553 e-mail: pluspunt@antenna.nl

Secretaris:

mevr. A. Veenstra, Eesveenseweg 62, 8347 JE Eesveen
telefoon: 0521 – 577206 e-mail: l.veenstra@hetnet.nl

Penningmeester:

de heer H. de Velde, Eesveenseweg 101/B, 8347JE  Eesveen
telefoon:  06 53 44 38 31, e-mail: henk@harsenhorst.nl
IBAN NL79 INGB 0006 2589 78