Organisaties waarmee wordt samengewerkt


Diaconaal Platform Steenwijkerland

Doelstelling :

Het Diaconaal Platform in Steenwijkerland is een samenwerkingsverband van Kerken en aangesloten genootschappen om zich met getuigenis en dienst in te zetten binnen de samenleving van de gemeente Steenwijkerland.

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en steun geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. De sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.  Dit alles in navolging van Christus.

Het signaleren van knelpunten in de samenleving en daarover in contact treden met de plaatselijk overheid.

 

Samenstelling :

Het Diaconaal Platform Steenwijkerland is sinds 2010 actief en in april 2011 middels een convenant met de deelnemende Kerken opgericht. De stuurgroep van het Diaconale Platform vergadert zo’n zes maal per jaar en neemt deel aan projecten. Verder zijn er twee personen afgevaardigd naar de WMO raad van de Burgerlijke gemeente voor overleg. Tweemaal per jaar wordt er vergaderd met alle aangesloten partijen en meelevende diaconieën.

 

Deelnemers :

Christelijk Gereformeerde Kerk Steenwijk, PKN Blokzijl/ Scheerwolde, Vrije Zendingsgemeente Steenwijk, Parochie van de Heilige Christoffel Steenwijk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Steenwijk, Hervormde Gemeente Oldemarkt, PKN Steenwijk, Gereformeerde Kerk Vollenhove, Doopsgezinde Gemeente Steenwijk e.o., PKN Steenwijkerwold, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt St Jansklooster – Kadoelen  en meelevenden zoals de Nieuw Apostolische Kerk,  de Ouderenraad en het Leger des Heils.

 

 

 

 

Organisaties waarmee samengewerkt wordt:

De Gemeente Steenwijkerland in het bijzonder met de WMO-Raad, Gemeentelijke Sociale Dienst, Gemeentelijke kredietbank, Timpaan, de Voedselbank Steenwijkerland, Het Oude en Nieuwe Land, Algemeen Maatschappelijk Werk, Regionaal samenwerkende Ouderen Bonden, Stichting Present, Leger des Heils, Mee, LIMOR  en vrijwilligers die schuldhulp begeleiden.

 

Acties :

-Schuldhulpbegeleiding voor mensen met financiële problemen.

– Pilot In Eigen Hand; begeleiden van mensen die uit een schuldhulp traject bij de Gemeentelijk Kredietbank komen. Het is de bedoeling dat deze mensen na enige tijd weer zelfstandig hun financiën kunnen beheren.

-Maaltijden voor minima; rond de Kerstdagen meehelpen om een kerstmaaltijd te organiseren voor minima.

– meedoen met de WMO raad en geïnformeerd blijven over veranderingen op het terrein van zorg, welzijn en wonen.

 

Contact stuurgroep :

Voorzitter :  Ds. S. van “t Zand  ( dssandervantzand@pkn-steenwijk.nl)

Secretaris : Annelies van den Berg ( frvdberg@hotmail.com )

Algemeen lid : Johan Huisman ( j.huisman4@kpnplanet.nl )

Namens ProMO : Janneke Dijkhof  (j.dijkhof@pkn.nl )